Οι προσδοκώμενες επιδράσεις από την εφαρμογή της λογιστικής αρχής της εύλογης αξίας στα υλικά πάγια στοιχεία των μικρών και μεσαίων εξαγωγικών βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μανδήλας, Αθανάσιος
dc.contributor.author Προγιόπουλος, Χρήστος
dc.date.accessioned 2015-03-30T12:31:11Z
dc.date.available 2015-03-30T12:31:11Z
dc.date.issued 2011-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/537
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξακρίβωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των ενδεχόμενων μεταβολών που θα προέρχονταν από την επανεκτίμηση των υλικών πάγιων συγκεκριμένων επιχειρηματικών μονάδων στην εύλογη αξία, όπως ορίζεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης. Οι επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν να εξεταστούν στην παρούσα εργασία είναι οι εξαγωγικές παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, με έδρα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και συντάσσουν τους ισολογισμούς τους με γνώμονα τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας αυτής μέσω της εφαρμογής του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 και των συντελεστών συσχέτισης V του Cramer και Kendall Tau είναι: α) Η ύπαρξη μιας μέτριας συσχέτισης ανάμεσα στην αντίληψη περί της αντιπροσωπευτικότητας της αναπροσαρμοσμένης αξίας των ακινήτων με βάση τον Ν.2065/1992 και της φύσης της διαφοράς ανάμεσα στην αποτίμηση των υλικών παγίων στην εύλογη αξία με την λογιστική. β) Εμφανίζεται μια ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην αντίληψη ότι η αναπροσαρμογή των υλικών παγίων στην εύλογη αξία προβάλει δίκαια στους χρηστές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, και στην άποψη ότι η επανεκτίμηση στην εύλογη αξία θα βελτιώσει την πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια. γ) Παρουσιάζεται μια μέτρια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο ύψος του αριθμοδείκτη και την αντίληψη ότι η χρήση της αναπροσαρμογής των υλικών παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία πρέπει να πραγματοποιείται για να ισχυροποιηθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. δ) Για την σχέση του ποσοστού των εξαγωγών με την διατύπωση ότι μια ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των εξαγωγών μπορεί να πραγματοποιηθεί ως απόρροια της αναπροσαρμογής των ενσώματων παγίων τους στην εύλογη τους αξία εμφανίζεται μια μέτρια θετική συσχέτιση. el
dc.format.extent 105 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -- ΠΡΟΤΥΠΑ el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject.ddc 657.0285 el
dc.title Οι προσδοκώμενες επιδράσεις από την εφαρμογή της λογιστικής αρχής της εύλογης αξίας στα υλικά πάγια στοιχεία των μικρών και μεσαίων εξαγωγικών βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.contributor.master Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) el
dc.subject.keyword Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) el
dc.subject.keyword Υλικά πάγια στοιχεία el
dc.subject.keyword Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις el
dc.subject.keyword Κλάδος τροφίμων el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές