Η εναρμόνιση των Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Π με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) , πριν και μετά τη μετάβαση

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αθιανός, Στέργιος
dc.contributor.author Καμπουρίδου, Αικατερίνη
dc.date.accessioned 2015-03-26T09:07:34Z
dc.date.available 2015-03-26T09:07:34Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/528
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( ΔΠΧΠ) από το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α), κατά το 2005. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα (Ελληνικό) στο άλλο ( ΔΛΠ / ΠΧΠ), ως αποτέλεσμα των διαφορών που προέκυψαν κατά τη σύνταξη των πρώτων οικονομικών καταστάσεων το 2005. Εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του δείκτη εναρμόνισης, εξετάζοντας το βαθμό εναρμόνισης ή υπό-εναρμόνισης μετά την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, όπως αυτές προτείνονται από τα ΔΛΠ / Δ ΠΧΠ, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής. Από την ανάλυση των παραπάνω προέκυψαν τα ακόλουθα. Διαπιστώθηκε σημαντικός βαθμός επίδρασης στις οικονομικές καταστάσεις, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / Δ ΠΧΠ. Ο βαθμός εναρμόνισης των δημοσιευμένων καταστάσεων, σε συγκεκριμένους τομείς γνωστοποιήσεων ανήλθε στο 100% (αριθμός δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων) με το μέσο όρο συμμόρφωσης περίπου στο 90%. el
dc.format.extent 111 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -- ΠΡΟΤΥΠΑ el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject.ddc 657.0218 el
dc.title Η εναρμόνιση των Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Π με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) , πριν και μετά τη μετάβαση el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.contributor.master Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) el
dc.subject.keyword Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) el
dc.subject.keyword Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) el
dc.subject.keyword Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές