Η επίδραση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η περίπτωση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές