Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του πληροφοριακού συστήματος "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων" (ΕΣΗΔΗΣ)

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές