Χρηµατοοικονοµικός έλεγχος και έλεγχος συµµόρφωσης στα πλαίσια του κατασταλτικού ελέγχου των ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ & Ειδικών Λογαριασµών: μελέτη περίπτωσης ∆ήµου στο Ν. Σερρών

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές