Ο Σύλλογος Διδασκόντων ως Συλλογικό Όργανο Διοίκησης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βράνα, Βασιλική
dc.contributor.advisor Καραβασίλης, Ιωάννης
dc.contributor.author Γεράκη, Ακριβή
dc.date.accessioned 2018-07-03T12:52:32Z
dc.date.available 2018-07-03T12:52:32Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3643
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία ασχολείται με το Σύλλογο Διδασκόντων ως Συλλογικό Όργανο Διοίκησης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Η εργασία χωρίζεται σε θεωρητικό και ερευνητικό μέρος. Αρχικά στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στην έννοια της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι όροι της Διοίκησης και Οργάνωσης, αναφέρονται οι Βασικές λειτουργίες της Διοίκησης και περιγράφεται η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη Σχολική Διοίκηση. Αναλυτικότερα, περιγράφεται το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, παρουσιάζονται τα επίπεδα διοίκησης, τα συλλογικά και ατομικά όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης και γίνεται αναφορά στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, και συγκεκριμένα στο ρόλο του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Το δεύτερο μέρος της έρευνας περιλαμβάνει τη διενέργεια μιας πρωτογενούς έρευνας με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων, το ρόλο του, την ουσιαστική αποφασιστικότητα σε σχέση με τον Διευθυντή και τον τρόπο εκτέλεσης των αποφάσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι ο σύλλογος διδασκόντων είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και έχει μόνο θετικά να προσφέρει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. el
dc.description.abstract This work deals with the Teachers' Association as a Collective Organ of the Primary Education Schools of the Regional Unity of Serres. The thesis is divided into a theoretical and research part. Initially the theoretical part refers to the concept of administration. More specifically, the terms of the Administration and the Organization are presented they report the basic functions of the Administration and describe the Public Administration in Greece. Then reference is made to School Administration. In more detail, it describes the current Legislative Framework, presents the levels of administration, the collective and individual instruments of education administration and refers to the school management unit, namely the role of the Director, the Deputy Director and the Teachers' Association. The second part of the research involves conducting a first survey to explore teachers' attitudes and opinions about the functioning of the Association Teacher, his role, his essential determination with regard to the Director and the way decisions are executed. According to the results of the research it emerges that the teachers' club is vital for the good functioning of the school and has only a positive contribution to the proper functioning of the school. en
dc.format.extent 92 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ el
dc.subject TEICM::ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ el
dc.subject.ddc 371.2 el
dc.title Ο Σύλλογος Διδασκόντων ως Συλλογικό Όργανο Διοίκησης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master ΠΜΣ Στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) και στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Σύλλογος Διδασκόντων el
dc.subject.keyword Διοίκηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών el
dc.subject.keyword Δημόσια Διοίκηση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές