Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελεγκτών. Ελληνική εμπειρία στον Τραπεζικό Κλάδο

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Λαζαρίδης, Θεμιστοκλής
dc.contributor.author Φωταρούδη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned 2015-03-30T13:54:08Z
dc.date.available 2015-03-30T13:54:08Z
dc.date.issued 2011-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/547
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάδειξη της σημασίας ύπαρξης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στα τραπεζικά ιδρύματα, επικεντρώνοντας κυρίως στο ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών. Η μεθοδολογία της εργασίας βασίστηκε για τη συλλογή δευτερογενών δεδομένων σε βιβλιογραφικές αναφορές και προγενέστερες σχετικές μελέτες, οι οποίες αναλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία για τη διαμόρφωση μίας πιο σφαιρικής άποψης στο συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, αυτά αντλήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε υπαλλήλους οκτώ μεγάλων τραπεζών της χώρας με υποκαταστήματα που εδρεύουν σε νομούς της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση των σχετικών γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο SPSS. Τα κύρια ευρήματα της παρούσης εργασίας αναδεικνύουν τη σημασία ύπαρξης και σωστής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και το βαθμό αποτελεσματικότητας του ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών. Ωστόσο από την έρευνα διαφαίνεται ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωσης στο έργο των εσωτερικών ελεγκτών, κυρίως όσον αφορά στις σχέσεις με τους ελεγχόμενους. el
dc.description.abstract The purpose of thiw paper work is the investigation and the underlining of the importance of the existence of internal control systems in the bank foundations, focusing mainly in the role of the internal audit. The methodology of the paper work was based on the collection of secondary data in bibliographic reports and previous relevant studies, which have been analyzed and used as data for the configuration of a more spherical view on the examined subject. Regarding the collection of primary data, it was drawed via questionnaires which were distributed to emp;oyees of eight big banks of the country, with branches seated in prefectures of the west and central Macedonia, using the method of the simple random sampling. For the quantitative analyze of the data and the presentation of the relevant figures, it was used the logistic package SPSS. The main findings of the present work underline the importance of the existence and proper function of internal control systems, as well as the level of the role effectiveness of the internal audits. However, the study shows that there are some margins of improvement of the job the internal audits, mainly regarding their relationship with the controlled stuff. en
dc.format.extent 89 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ el
dc.subject ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.45 el
dc.title Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελεγκτών. Ελληνική εμπειρία στον Τραπεζικό Κλάδο el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.contributor.master Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Εσωτερικός έλεγχος el
dc.subject.keyword Εσωτερικός Ελεγκτής el
dc.subject.keyword Τραπεζικό σύστημα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές