Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υπολογισμού αριθμοδεικτών και μοντέλου πτώχευσης του Altman

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κύδρος, Δημήτριος
dc.contributor.author Γούλα, Στέλλα
dc.date.accessioned 2015-03-24T09:23:50Z
dc.date.available 2015-03-24T09:23:50Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/523
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Για την εξέταση των συνθηκών χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση της μεθόδου ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεικτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης, εφόσον οι δείκτες αυτοί συνοψίζουν με συστηματικό τρόπο μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεδομένων, τα οποία συγκεντρώνουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Με τη χρήση των αριθμοδεικτών και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι εφικτό να υπολογιστεί η πιθανότητα πτώχευσης μιας οικονομικής μονάδας. Με αφορμή το γεγονός αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης. Εξαιτίας της σημασίας της ανάλυσης, αναπτύχθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία, με σκοπό τη δημιουργία διαδικτυακού χρηματοοικονομικού προγράμματος υπολογισμού αριθμοδεικτών και μοντέλου πρόβλεψης πτώχευσης του Altman, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Θεωρήθηκε σημαντικό να εξεταστεί η αξιοπιστία του υποδείγματος Altman, κυρίως σε περίοδο έντονης οικονομικής δυσχέρειας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων 10 εταιριών του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον κλάδο των κατασκευών για την περίοδο 2008-2012. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου σε εταιρίες που αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες και οδηγήθηκαν στην πτώχευση, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και για τις υγιείς επιχειρήσεις στις οποίες το αποτέλεσμα z-score δεν μπορεί να κατατάξει τις επιχειρήσεις με ακρίβεια σε κάποια από τις δύο ομάδες εταιριών (πτωχευμένες-υγιείς). Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στη χαμηλή τιμή του δείκτη Παρακρατηθέντων κερδών προς το Σύνολο του Ενεργητικού (Χ2) και του δείκτη κερδών προ τόκων και φόρων (ebit) προς το Σύνολο του Ενεργητικού (Χ3), εφόσον στην εξεταζόμενη περίοδο οι επιχειρήσεις δεν εμφανίζουν υψηλά κέρδη. el
dc.description.abstract To examine the conditions of financial business operation is necessary to use the method of analysis of financial ratios. By using this way the evaluation of the financial performance of an enterprise is achieved, as long as these indicators summarize in a systematic way a large number of financial data, which are raised from the financial statements. By using the indicators and analysis of financial statements is possible to calculate the probability of bankruptcy of an economic unit. Regarding this event, various models of bankruptcy prediction have been developed. Because of the importance of the analysis, this thesis has been developed, in order to create online finance program for calculating ratios and bankruptcy prediction model of Altman, which is an essential tool for running a business. It was considered important to examine the reliability of the model Altman, particularly in a period of intense economic distress. For this reason, data of financial statements of 10 companies in the Greek stock market have been used. The survey was conducted in the construction industry for the period 2008-2012. The survey results demonstrate the predictive ability of the model to companies that had experienced financial difficulties and were driven to bankruptcy, but this was not the same for the healthy companies, in which the effect of z-score can not classify businesses accurately in any of the two groups of firms (bankrupt-healthy). This result is mainly due to the low index value Retained earnings to the Total Assets (X2) and the ratio of Earnings before interest and taxes to the Total Assets (X3), as long as in the examined period businesses do not have high profits. en
dc.format.extent 117 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υπολογισμού αριθμοδεικτών και μοντέλου πτώχευσης του Altman el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.contributor.master Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword Altman el
dc.subject.keyword Εφαρμογή el
dc.subject.keyword Ανάλυση el
dc.subject.keyword Πτώχευση el
dc.subject.keyword Ratios el
dc.subject.keyword Program el
dc.subject.keyword Analysis el
dc.subject.keyword Bankruptcy el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές