Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παντελίδης, Παναγιώτης
dc.contributor.advisor Δρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.author Ιωαννίδης, Θεόδωρος
dc.date.accessioned 2015-03-20T09:17:59Z
dc.date.available 2015-03-20T09:17:59Z
dc.date.issued 2014-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/485
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία καινοτόμο επιχειρησιακή λειτουργία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, με σκοπό την υποστήριξη των οργανωσιακών στρατηγικών στόχων μέσω της έγκυρης, αντικειμενικής, ανεξάρτητης και αξιόπιστης πληροφόρησης. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων, όπως είναι η συμμόρφωση με τα επίσημα ελεγκτικά πρότυπα, το επίπεδο ανεξαρτησίας και επαγγελματικής επάρκειας των ελεγκτών και η υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του ζητήματος της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνάρτηση με τα ευρήματα της διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας el
dc.description.abstract Internal audit is an innovative business operation applied in the context of modern corporate governance, in order to support the organizational strategic objectives by providing valid, objective, independent and reliable information. Moreover, internal audit effectiveness depends on a number of factors, such as compliance with the official audit standards, the level of independence and competence of auditors and the support provided by the top management. Aim of this thesis is the empirical investigation of the issue of internal audit effectiveness in Greek companies, according to the findings of the international research literature en
dc.format.extent 80 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ el
dc.subject ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.45 el
dc.title Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Εσωτερικός έλεγχος el
dc.subject.keyword Αποτελεσματικότητα el
dc.subject.keyword Εταιρική διακυβέρνηση el
dc.subject.keyword Ελεγκτική el
dc.subject.keyword Μάνατζμεντ el
dc.subject.keyword Internal Audit el
dc.subject.keyword Efficiency el
dc.subject.keyword Corporate governance el
dc.subject.keyword Auditing el
dc.subject.keyword Management el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές