Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του κλάδου τροφίμων του Χ.Α.Α.. Η πορεία των επιχειρήσεων πριν και μετά την κρίση

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αθιανός, Στέργιος
dc.contributor.author Τσούπρα, Χρυσούλα
dc.date.accessioned 2015-03-12T12:10:01Z
dc.date.available 2015-03-12T12:10:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/460
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Χρηματοοικονομική ανάλυση ονομάζεται η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δημοσιεύει μια επιχείρηση, τα οποία είναι ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων και η κατάσταση των ταμειακών ροών. Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχείρησης, όμως υπάρχουν κατηγορίες ενδιαφερόμενων, όπου αναλόγως με το σκοπό που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι η διοίκηση της επιχείρησης, οι δανειστές, οι μέτοχοι, οι ελεγκτές, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι. Η ανάλυση πραγματοποιείται με την βοήθεια των αριθμοδεικτών, οι οποίοι είναι ένα κλάσμα που αποτελείται από τα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Για να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης θα πρέπει να συγκριθούν με αριθμοδείκτες που αφορούν παλαιότερα έτη ή από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή από αριθμοδείκτες του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Οι κυριότερες κατηγορίες αριθμοδεικτών είναι: οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, διάρθρωσης κεφαλαίου και βιωσιμότητας, επενδύσεων και τέλος δαπανών. Ο κλάδος τροφίμων αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται περίπου 16.300 επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο τροφίμων και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι η εταιρείας Creta Farms Α.Β.Ε.Ε., Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε., Στέλιος Κανάκης Α.Β.Ε.Ε., Νίκας Α.Β.Ε.Ε., Καραμολέγκος Α.Ε., Κρι Κρι Α.Β.Ε.Ε., Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε., Μύλοι Λούλη Α.Ε., Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε., Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη-Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε. Ο κλάδος δεν υπέστη μεγάλο πλήγμα από την οικονομική κρίση, εκτός από κάποιες επιχειρήσεις που είναι έντονη η αρνητική πορεία τους μετά την οικονομική κρίση, και αυτό οφείλεται στο ότι παρέχει τα είδη πρώτης ανάγκης. el
dc.format.extent 150 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του κλάδου τροφίμων του Χ.Α.Α.. Η πορεία των επιχειρήσεων πριν και μετά την κρίση el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομικές καταστάσεις el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword Επιχειρήσεις el
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Κλάδος τροφίμων el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές