Εγκατάσταση Πλατφόρμας Διαχείρισης & Διάθεσης Πολυμορφικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα για το ΠΜΣ στην εφαρμοσμένη Πληροφορική

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Φραγγίδης, Λεωνίδας
dc.contributor.author Ανδρεάδης, Ιωάννης
dc.date.accessioned 2019-02-06T12:38:42Z
dc.date.available 2019-02-06T12:38:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3815
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας είναι διαθέσιμο ΚΑΤΟΠΙΝ αιτήματος el
dc.description.abstract Πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις με τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία επιτρέπει στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώνουν εκπαιδευτικές και μαθησιακές λειτουργίες αντίστοιχα, ενώ βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο, ονομάζεται "Τηλεκπαίδευση". Υπάρχουν δύο είδη Τηλεκπαίδευσης η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Στην Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή και μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Αντίθετα στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση πάλι δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο αλλά πρέπει να είναι την ίδια χρονική στιγμή. Την αδυναμία των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και των παραδοσιακών μοντέλων μάθησης να αντιμετωπίσουν επαρκώς την κατάσταση που περιγράψαμε πιο πάνω και τις σύγχρονες ανάγκες έρχεται να καλύψει η δημιουργία σύγχρονων "εικονικών τάξεων διδασκαλίας" μέσω Η/Υ. Οι οποίες επιτρέπουν τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές να βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες Σύγχρονης και Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά και πλατφόρμες διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι πλατφόρμες που αναφέρθηκαν παραπάνω είτε είναι εμπορικές, δηλαδή έχουν κατασκευαστεί από κάποια εταιρία και συνήθως είναι επί πληρωμή, είτε είναι ανοικτού κώδικα και είναι δωρεάν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα για τις διαθέσιμες πλατφόρμες διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου ανοικτού κώδικα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, τονίζονται τα σημαντικά σημεία ανάμεσα στις διαθέσιμες πλατφόρμες και επιλέγεται η κατάλληλη πλατφόρμα που καλύπτει τις ανάγκες του ιδρύματος. Επιπλέον, γίνεται αναλυτική περιγραφή της εγκατάστασης, της παραμετροποίησης και των δυνατοτήτων της πλατφόρμας. el
dc.description.abstract A lot of educational institutions deal with the new educational challenges by creating distant training programmes. The training activity which allows the trainer and the trainees to complete educational and learning functions respectively, while they are in different places, is called “e-Learning” There are two types of e-learning, the Synchronous(simultaneous) and the Asynchronous(not simultaneous) e-learning. In Asynchronous e-learning, where the simultaneous participation of students and teachers is not required, the students do not have to be gathered together in the same place or the same period of time and can choose by themselves their personal educational time frame and collect the educational material according to it. On the other hand, in the Synchronous e-learning they do not need to be present altogether in the same place but they have to choose the same time. The weakness of traditional teaching and learning methods to adequately cope with the situation we previously described and the modern needs, is covered by the creation of contemporary “virtual classes”, through a P.C. These classes allow modern e-learning with the teacher and the students located in different places. There are a lot of platforms of Synchronous and Asynchronous e-learning but there are also platforms for the management and disposition of polymorphic educational content. The platforms which were previously mentioned are either commercial, which means they are created by a company, and are usually paying or they belong to an open source platforms and are free of charge. In the present thesis, a research concerning the available open source platforms for management and disposition of polymorphic educational content will be made so that the Technological Educational Institution of Central Macedonia can use one of these platforms. Finally, there will be an analytic description of the installation, the setting of parameters and the capabilities of the platform. en
dc.format.extent 114 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ el
dc.subject TEICM::ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ::ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ el
dc.subject ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ el
dc.subject.ddc 371.358 el
dc.title Εγκατάσταση Πλατφόρμας Διαχείρισης & Διάθεσης Πολυμορφικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα για το ΠΜΣ στην εφαρμοσμένη Πληροφορική el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.contributor.master ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης el
dc.subject.keyword Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση el
dc.subject.keyword Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση el
dc.subject.keyword Εκπαιδευτικά προγράμματα el
dc.subject.keyword Απομακρυσμένη εκπαίδευση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές