Ψηφιακές Υπογραφές και η Χρήση τους στο Ελληνικό Δημόσιο

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χειλάς, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Καρυοφυλλάκη, Μαριάνθη
dc.date.accessioned 2018-12-13T08:32:21Z
dc.date.available 2018-12-13T08:32:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3789
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα διερευνηθεί το τεχνολογικό και νομικό υπόβαθρο δημιουργίας και χρήσης ψηφιακών υπογραφών στην Ελλάδα. Επίσης, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση του εύρους εφαρμογής συστημάτων ψηφιακών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Γίνεται μια επεξήγηση του όρου «ψηφιακή υπογραφή» καθώς και ανάλυση των μεθόδων λειτουργίας της για παροχή ασφάλειας κατά τη μετάδοση δεδομένων. Θα μελετήσουμε ένα εγχειρίδιο απόκτησης και εγκατάστασης ψηφιακής υπογραφής με πλήρη περιγραφή καθώς και παράδειγμα υπογραφής ενός εγγράφου ψηφιακά. Τέλος, θα γνωρίσουμε τις διαστάσεις που έχει πάρει η χρήση της ψηφιακής υπογραφής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δυνατότητες που μας παρέχει η χρήση της και τα οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ψηφιακής υπογραφής και η σύγκρισή της με τη χειρόγραφη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια επεξήγηση της έννοιας κρυπτογράφησης, της συμμετρικής και ασύμμετρης, τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούμε και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάμεσα σε αυτές τις δυο κατηγορίες. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά των προτύπων που χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές κάρτες που πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουμε την ψηφιακή μας υπογραφή. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της χρησιμότητας και της πορείας των ψηφιακών υπογραφών στην Ε.Ε και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται το εγχειρίδιο της ψηφιακής υπογραφής περιγράφοντας βήμα βήμα τη διαδικασία απόκτησης και εγκατάστασής της. Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθεί μια διερεύνηση του εύρους εφαρμογής συστημάτων ψηφιακών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα βασισμένο σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποίησα τηλεφωνικά. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μελέτη της εξέλιξης εφαρμογής της ψηφιακής υπογραφής στην Ελλάδα και δίνονται παραδείγματα εφαρμογών που λειτουργούν σήμερα με βάση τη ψηφιακή υπογραφή. Στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθούν οι τεχνολογικές προκλήσεις, και στο ένατο τα συμπεράσματα της έρευνας γύρω απ’ τη ψηφιακή υπογραφή. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα τέσσερα παραρτήματα με εικόνες σχετικές με το πέμπτο κεφάλαιο, και τέλος τη βιβλιογραφία. el
dc.description.abstract In this thesis we will explore the technological and legal background of the creation and use of digital signatures in Greece. In addition, the scope of digital signature systems implementation will be explored in the Greek state as well as in the private sector. There is an explanation of the term "digital signature" and an analysis of its operational methods to provide data security. We will study a digital signature acquisition and installation manual with a full description as well as an example of a document's signature digitally. Lastly, we will be aware of the dimensions that digital signing has taken not only in Greece but in the European Union in general. In addition, we will take a look at the possibilities offered by its use and its benefits. More specifically, the first chapter gives the definition of digital signature and its comparison with the handwritten one. In the second chapter, an explanation is given about the concept of encryption, symmetric and asymmetric, the algorithms we use and the advantages and disadvantages between these two categories. In the third chapter, I give a reference to the standards used in digital cards. In the fourth chapter, reference is made to the usefulness of digital signatures and its course in the EU and the rest of the world. In the fifth chapter, I comment on the digital signature manual, as used in the Greek Public Sector, describing step by step the process of acquiring and installing a digital signature. The sixth chapter follows with an investigation of the scope of digital signage systems implementation in the Greek state as well as in the private sector, which is based on a poll conducted by telephone. In the seventh chapter we study the development of the digital signature application in Greece and give examples of applications that operate on the basis of the digital signature The eighth chapter is followed by technological challenges, and in ninth chapter there are the findings of the digital signature survey. The thesis concludes with four annexes with images related to the fifth chapter, and finally the bibliography. en
dc.format.extent 75 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ el
dc.subject TEICM::ΘΕΩΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ el
dc.subject TEICM::ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ::ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ el
dc.subject TEICM::ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ el
dc.subject.ddc 005.82 el
dc.title Ψηφιακές Υπογραφές και η Χρήση τους στο Ελληνικό Δημόσιο el
dc.title Digital Signatures and their Adoption by the Greek State Agencies en
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.contributor.master ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Κρυπτοσυστήματα el
dc.subject.keyword Ψηφιακές υπογραφές el
dc.subject.keyword Κρυπτογράφηση el
dc.subject.keyword Κρυπτογραφία el
dc.subject.keyword Ελληνικό Δημόσιο el
dc.subject.keyword Ασύμμετρη κρυπτογράφηση el
dc.subject.keyword Συμμετρική κρυπτογράφηση el
dc.subject.keyword Δημόσιο κλειδί el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές