Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο της εκπαίδευσης: μελέτη περίπτωσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερρών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βράνα, Βασιλική
dc.contributor.advisor Καραβασίλης, Ιωάννης
dc.contributor.author Χούκλης, Μαρίνος
dc.date.accessioned 2018-05-31T07:22:45Z
dc.date.available 2018-05-31T07:22:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3537
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Οι συγκρούσεις αποτελούν αναπόφευκτα φαινόμενα σε όλους τους οργανισμούς. Μπορεί να παράγουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισής τους. Έως τώρα έχει διενεργηθεί σχετικά περιορισμένος αριθμός ερευνών στην Ελληνική επικράτεια. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει το φαινόμενο των συγκρούσεων στους σχολικούς οργανισμούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναδείξει τη σπουδαιότητα του κατάλληλου χειρισμού των συγκρούσεων και να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εκπαιδευτικούς του νομού Σερρών. Συλλέχθηκαν συνολικά 122 ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, οι συγκρούσεις στο σχολικό εργασιακό περιβάλλον, μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο αρνητικά παρά θετικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του σχολείου. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων, είναι: ο συμβιβασμός, η προσαρμογή-εξομάλυνση, η συνεργασία, η χρήση εξουσίας και η αποφυγή. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι τρόποι διαχείρισης των συγκρούσεων, εξαρτώνται τόσο από προσωπικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά των διαχειριστών, όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, τα έτη προϋπηρεσίας, η κατοχή θέσης ευθύνης, όσο και από τα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού όπως το μέγεθος σχολείου, ο τύπος διοίκησης. el
dc.description.abstract Conflicts happen inevitably in all organizations. They may produce positive or negative results depending on they way they are being handled. Up until this point there have been only a limited number of researches on that topic in Greece. The purpose of this research is to study the phenomenon of conflicts in primary schools, demonstrate the importance of their proper handling as well as investigate the factors that affect their handling either in a positive or negative way. Data has been collected using a questionnaire that has been distributed via e-mail to primary school teachers of the municipality of Serres. A total of 122 questionnaire have been collected. The results indicate that conflicts in the school work environment affect the school operation mostly negatively. The most common techniques used for resolving conflicts are: compromise, accommodation, collaboration, competition and avoidance. Finally, it has been discovered that conflicts handling, depend not only on personal and demographic characteristics of the managers such as gender, age, level of studies, years of service, position of power, but on the characteristics of each organizations as well such as school's size and leadership’s management styles. en
dc.format.extent 140 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ el
dc.subject TEICM::ΕΡΓΑΣΙΑ::ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ el
dc.subject TEICM::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ el
dc.subject.ddc 331 el
dc.title Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο της εκπαίδευσης: μελέτη περίπτωσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερρών el
dc.title Conflict management in the field of education: study of the primary education of the prefecture of Serres en
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master ΠΜΣ Στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) και στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Συγκρούσεις εκπαιδευτικών el
dc.subject.keyword Διαχείριση συγκρούσεων el
dc.subject.keyword Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων el
dc.subject.keyword Σχολικοί οργανισμοί el
dc.subject.keyword Πρωτοβάθμια εκπαίδευση el
dc.subject.keyword Teacher conflicts el
dc.subject.keyword Conflict management el
dc.subject.keyword Conflict management techniques el
dc.subject.keyword School organizations el
dc.subject.keyword Primary education el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές