Ασύγχρονη Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσιμπίρης, Αλκιβιάδης
dc.contributor.author Στάμου, Ευαγγελία Ι.
dc.date.accessioned 2018-02-28T07:38:59Z
dc.date.available 2018-02-28T07:38:59Z
dc.date.issued 2018-02
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3442
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας δεν είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η διπλωματική εργασία κάνει λόγο για το σχεδιασμό, τη θεωρητική ανάπτυξη αλλά και την υλοποίηση μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Προϋπόθεση υλοποίησης αυτής είναι η κατανόηση των αναγκών και των απαιτήσεων μίας οποιαδήποτε εκπαιδευτικής πλατφόρμας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δύναται να γίνει πραγματικότητα η εφαρμογή της χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους αλλά και σύγχρονες τεχνικές. Επιπρόσθετο στοιχείο αυτής είναι η καταλληλότητα του λογισμικού, το οποίο επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης και επέκτασης έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Εργαλεία κατάλληλα διαμορφωμένα δίνουν πρόσθετες δυνατότητες κάνοντας την δουλειά των χρηστών ακόμη πιο εύκολη. Στην περίπτωση μας, για την κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης χρησιμοποιήθηκε το ανοιχτό λογισμικό E-class. Στο τελευταίο προστέθηκαν επιπλέον εργαλεία τα οποία θεωρήθηκαν αναγκαία για τη σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα το e-portofolio mahara. Στόχος της πλέον ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό προσχολικής ηλικίας να έχει ένα αρχειοθετημένο υλικό προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες του. Ανεξάρτητα με το γεωγραφικό μέρος στο οποίο βρίσκεται ο εκπαιδευτικός/ενδιαφερόμενος, θα έχει πρόσβαση στα βασικά και όχι μόνο, στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την ηλικία καθώς και στους στόχους που πρέπει να καλυφθούν σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο του ανθρώπου. Καλύπτοντα τα εκάστοτε στάδια κάθε φορά, είναι αναπόφευκτη η υγιής ανάπτυξη του ατόμου, και επομένως η υγιής ανάπτυξη της κοινωνίας. el
dc.description.abstract The diploma thesis discusses the design, the theoretical development and the implementation of an interactive educational platform. A prerequisite for this is to understand the needs and requirements of any educational platform, but also how to implement it using available resources and modern techniques. An additional element of this is the suitability of the software, which allows each user to be parameterized and expanded to meet their needs. Properly configured tools provide additional capabilities to make the work of the users even easier. In our case, the E-class open source software was used to build the electronic learning platform. In the latter, additional tools were considered necessary for the modern interactive platform, such as e-portfolio mahara. The goal of the most integrated interactive platform is to enable every preschool teacher to have a filed archive to meet his needs. Regardless of the geographical location where the teacher / learner is located, he / she will have access to the basic and not only elements that characterize the age and the goals to be met at each man's developmental stage. Covering each stage at a time, it is inevitable that a person's healthy development, and hence the healthy development of society, is inevitable. en
dc.format.extent 100 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ::ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ::ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ -- ΣΧΕΔΙΑΣΗ el
dc.subject TEICM::ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ el
dc.subject ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ el
dc.subject ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ el
dc.subject.ddc 005.2762 el
dc.title Ασύγχρονη Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.contributor.master ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης el
dc.subject.keyword Εκπαιδευτική Πλατφόρμα el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονική Μάθηση el
dc.subject.keyword Προσχολική ηλικία el
dc.subject.keyword Οδηγός Νηπιαγωγού el
dc.subject.keyword Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ) el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικά Βιβλία el
dc.subject.keyword e-class el
dc.subject.keyword e-Portofolio el
dc.subject.keyword Mahara el
dc.subject.keyword Video Conferencing Platform el
dc.subject.keyword Educational Platform el
dc.subject.keyword Electronic Learning el
dc.subject.keyword Early Childhood el
dc.subject.keyword Pre-Kindergarten Guide el
dc.subject.keyword Cross-curricular el
dc.subject.keyword Domain Nursery Courses (eProgram) el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές