Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου στους Δημόσιους Οργανισμούς-Εσωτερικός Έλεγχος Τελωνείων

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Δρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.author Λατρόβαλη, Χρυσοβαλάντη
dc.date.accessioned 2017-12-13T09:37:01Z
dc.date.available 2017-12-13T09:37:01Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3343
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διακυβέρνησης ενός οργανισμού, ο εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος μέσα στα πλαίσια της χρηστής δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας, της γνώσης και της συνεχούς βελτίωσης που αποτελούν τις αξίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.), στην οποία υπάγεται η Τελωνειακή Υπηρεσία από την 1/1/2017.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και στοιχειοθέτηση της ανάγκης εσωτερικού ελέγχου στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και κυρίως στην Τελωνειακή Υπηρεσία ως απαραίτητου συστατικού της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί ο βαθμός ενημέρωσης των Τελωνειακών Υπαλλήλων σχετικά με τη διαδικασία αλλά και τη φυσική σημασία του Εσωτερικού Τελωνειακού Ελέγχου. Ταυτόχρονα επιχειρείται η εξέταση της στάσης των τελωνειακών υπαλλήλων απέναντι στη σημαντικότητα και τις διαδικασίες του Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ κυρίως μετράται ο βαθμός επίδρασης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του, η έλλειψη των οποίων συνιστά τους κινδύνους που είναι απαραίτητο να διαχειριστεί ο Εσωτερικός Έλεγχος για την αποτελεσματικότητά του, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία και η επίτευξη των στόχων της Τελωνειακής υπηρεσίας. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση της σημασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος και της στοχοθέτησης στην Τελωνειακή Υπηρεσία ως κρίσιμων παραγόντων για την αποτελεσματικότητά του εσωτερικού τελωνειακού ελέγχου καθώς και η ανάδειξη της αναγκαιότητάς του για την αποτελεσματικότητα, την οικονομικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού. el
dc.description.abstract Contributing significantly to the corporate governance effectiveness and efficiency , the internal control is essential in the context of sound public administration, justice, transparency, impartiality, accountability, integrity, knowledge and continuous improvement, which are the values of Independent Public Revenue Authority (A.A.D.E.), part of which has been the Customs Service since 01.01.2017.Thisdiploma thesis aims to investigate and substantiate the need for internal audit in the Public Sector and especially the Customs Service, as an essential component of effective corporate governance and Total Quality Management. In this respect, an effort is made to assess the degree of Customs Officers' awareness of the process and the physical importance of Internal Customs Control. At the same time, it is attempted to examine the customs officers' attitude towards the significance and the procedures of the Internal Audit, and mainly the extent of the influence of the critical success factors, the lack of which recommends the risks that Internal Control needs to manage for its effectiveness, in order to achieve the smooth operation and accomplishment of the Customs Service objectives. The main conclusion of the survey is the identification of the importance of the internal environment and the targeting of the Customs Service as critical factors for the effectiveness of internal customs control and the highlighting of its necessity for the efficiency, economy and effectiveness of the organization. en
dc.format.extent 135 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ el
dc.subject TEICM::ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ::ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ el
dc.subject ΤΕΛΩΝΕΙΑ el
dc.subject.ddc 657.45 el
dc.title Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου στους Δημόσιους Οργανισμούς-Εσωτερικός Έλεγχος Τελωνείων el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Εσωτερικός έλεγχος el
dc.subject.keyword Εσωτερικός Τελωνειακός Έλεγχος el
dc.subject.keyword ΚΠΑ (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης) el
dc.subject.keyword Εταιρική Διακυβέρνηση el
dc.subject.keyword Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας el
dc.subject.keyword Διαφάνεια el
dc.subject.keyword Διοίκηση Ολικής Ποιότητας el
dc.subject.keyword Διαχείριση κινδύνων el
dc.subject.keyword Internal Audit el
dc.subject.keyword Internal Customs Control el
dc.subject.keyword CAF (Common Assessment Framework) el
dc.subject.keyword Corporate Governance el
dc.subject.keyword Critical Success Factors el
dc.subject.keyword Transparency el
dc.subject.keyword Total Quality Management el
dc.subject.keyword Risk Management el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές