Χρηματοοικονομική & στατιστική ανάλυση της εταιρίας FIBRAN Α.Ε. σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παντελίδης, Παναγιώτης
dc.contributor.author Πλιάτσικα, Άννα
dc.date.accessioned 2017-12-12T16:25:04Z
dc.date.available 2017-12-12T16:25:04Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3334
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο του να αναλύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Fibran Α.Ε. για τα έτη 2000-2015. Με την κατάλληλη επιλογή στη χρήση αριθμοδεικτών θα γίνει η αξιολόγηση της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών . Η πραγμάτωση του παραπάνω στόχου θα επιτευχθεί με δεδομένα από τις λογιστικές καταστάσεις ( Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης ), όπως έχουν δημοσιευτεί τα αντίστοιχα έτη. Σκοπός της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη χρηματοδοτική δομή της Fibran Α.Ε., την κερδοφορία της, τη βιωσιμότητα της καθώς και την επιρροή της από την οικονομική κρίση. el
dc.description.abstract This diploma thesis aims at analyzing the financial statements of Fibran SA For the years 2000-2016. The appropriate choice in the use of indexes will be the evaluation of the company, which is active in the production of insulating materials. The achievement of the above objective will be achieved with data from the financial statements (Balance Sheets and Income Statements), as published in the respective years. The aim of the thesis is to draw conclusions about the financial structure of Fibran SA, its profitability, its viability and its influence from the financial crisis. en
dc.format.extent 83 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject TEICM::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ::ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject TEICM::ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ::ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Χρηματοοικονομική & στατιστική ανάλυση της εταιρίας FIBRAN Α.Ε. σε περιόδους οικονομικής κρίσης el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword Λογιστικές καταστάσεις el
dc.subject.keyword FIBRAN Α.Ε. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές