Το πρότυπο ISO 9001:2008 της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Γιοβάνης, Νικόλαος
dc.contributor.author Σιδηρόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author Κατρής, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2016-10-10T10:51:03Z
dc.date.available 2016-10-10T10:51:03Z
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2654
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η εργασία αυτή διερευνά εις βάθος το πρότυπο ISO 9001:2008 στην Ελληνική Βιομηχανία Ζαχάρεως. Το ISO είναι ένα σύστημα συγκεκριμένων ενεργειών που στόχο έχει να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος-υπηρεσιών της επιχείρησης μέσω ορισμένων προκαθορισμένων απαιτήσεων. Κατά τη διάρκεια της εργασίας πραγματοποιήθηκε μία ποιοτική και μια δευτερογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο Πλατέως της ΕΒΖ, παρουσιάζει 4 εκ των βασικών χαρακτηριστικών της ζάχαρης όπου τα αποτελέσματα της μας δείχνουν ότι το ISO συμβάλει στην καλύτερη παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχο των δεδομένων. Στη συνέχεια, η ποιοτική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της συνέντευξης με ερωτηματολόγιο στα κεντρικά γραφεία της ΕΒΖ μας δείχνουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών της εταιρείας. el
dc.description.abstract This project explores in depth the ISO 9001:2008 in the Greek Sugar Industry. The ISO is a system of specific actions aiming to improve the quality of the firm's product-service through a number of predetermined requirements. During the work performed a qualitative and a secondary research. Secondary research was conducted in Plateos factory, shows four of the main characteristics of sugar where the results show us that ISO contribute to better monitoring, recording and data control. Then, a qualitative survey carried out with the use of the interview with a questionnaire at the headquarters of our industry show the upgrade of the company's services. en
dc.format.extent 88 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ISO 9000 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ::ISO 9001 ΠΡΟΤΥΠΑ el
dc.subject TEICM::ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ::ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ el
dc.subject TEICM::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ el
dc.subject.ddc 658.562 el
dc.title Το πρότυπο ISO 9001:2008 της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διεθνές πρότυπο ISO el
dc.subject.keyword Ζάχαρη el
dc.subject.keyword Εκτέλεση προκαθορισμένων διεργασιών el
dc.subject.keyword Σύστημα διαχείρισης ποιότητας el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές