Το instagram ως μέσο επιρροής στην αγορά ενδυμασίας: απόψεις καταναλωτών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βράνα, Βασιλική
dc.contributor.author Πάτσικας, Δημήτριος
dc.contributor.author Τσαουσίδου, Έλενα
dc.date.accessioned 2019-07-02T07:49:48Z
dc.date.available 2019-07-02T07:49:48Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/4003
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισχωρήσει για τα καλά στη ζωή μας και περιλαμβάνουν όλες τις ηλικίες, καθώς και η χρήση τους αλλά και η πρόσβαση σε αυτά είναι πολύ εύκολη και φτηνή, καθώς όλες οι σύγχρονες συσκευές από κινητά smartphones, tablet, laptop, desktop στα οποία εύκολα και οικονομικά μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές και συνεχώς αναπτυσσόμενο κα σε επίπεδο χρηστών αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας και δυνατοτήτων χρήσης είναι το Instagram. Η δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με άτομα από όλο τον κόσμο και η παρακολούθηση των τάσεων μόδας, αλλά και της εμφάνισης νέων προϊόντων και υπηρεσιών από άτομα τα οποία τα χρησιμοποιούν ή τα προωθούν, έφερε στην επιφάνεια έναν νέο τρόπο διαφήμισης. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα υλοποιήσουμε μια έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου με τη χρήση του Google Drive & Google Forms, τα αποτελέσματα του οποίου θα καταχωρηθούν και θα επεξεργαστούν από το ειδικό λογισμικό SPSS. Με βάση των αποτελεσμάτων των πινάκων που εξάγουμε και των συναρτήσεων συσχέτισης, θα εξάγουμε συμπεράσματα για το αν και κατά πόσο η τρόποι διαφήμισης μέσο του Instagram, άμεση ή έμμεσοι επηρεάζουν την καταναλωτική συνήθεια στον τρόπο ένδυσης και γενικά στην αγορά ενδυμασίας. el
dc.description.abstract Social media have penetrated for the better in our lives and include all ages, as well as their use and access to them is very easy and cheap, as all modern smartphone, tablet, laptop, desktop easily and financially accessible to anyone. A particularly popular and constantly growing user-level and security and usage capability is Instagram. The ability to interact with people from around the world and track fashion trends and the emergence of new products and services by people using or promoting them has brought to light a new way of advertising. In this thesis we will conduct a survey using a Google Drive & Google Forms questionnaire, the results of which will be registered and processed by the SPSS special software. Based on the results of the tables we export and the correlation functions, we will draw conclusions as to whether and how direct or indirect Instagram advertising means affect the consumer habit of clothing and garment markets in general. en
dc.format.extent 83 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject TEICM::ΕΜΠΟΡΙΟ::ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ el
dc.subject ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ el
dc.subject.ddc 658.84 el
dc.title Το instagram ως μέσο επιρροής στην αγορά ενδυμασίας: απόψεις καταναλωτών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject.keyword Νέοι el
dc.subject.keyword Instagram el
dc.subject.keyword Διαδίκτυο el
dc.subject.keyword Social media el
dc.subject.keyword Κοινωνικά δίκτυα el
dc.subject.keyword Καταναλωτές el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές