Το εξαγωγικό Μάρκετινγκ και η χρήση του Διαδικτύου στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αθανασίου, Δημήτριος
dc.contributor.author Βασιλειάδου, Σοφία
dc.contributor.author Συτρίνη, Μαρία – Ιωσηφίνα
dc.date.accessioned 2019-06-12T09:36:11Z
dc.date.available 2019-06-12T09:36:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3954
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε κατά κύριο λόγο για να διερευνηθεί κατά πόσο οι Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το εξαγωγικό μάρκετινγκ και το διαδίκτυο για την προώθηση των προϊόντων τους. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση της έννοιας του Μάρκετινγκ με συνοπτικό, κατανοητό και απλό τρόπο καθώς και οι διάφορες μορφές του. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια των εξαγωγών και ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων τους. Τέλος, δίνονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και αναλύεται σε θεωρητικό επίπεδο η σημαντικότητα των εξαγωγών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη σημασία και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελληνική οικονομία. Θα δούμε, επίσης, πιο αναλυτικά τα συστατικά μείγματος του μάρκετινγκ (4p) καθώς και την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται ο ορισμός του διαδικτυακού μάρκετινγκ και η πορεία της εξέλιξης του καθώς και τα πλεονεκτήματα, αφού πλέον αποτελεί μια νέα στρατηγική προσέγγιση των επιχειρήσεων που αναμφίβολά έχει αλλάξει πολλά σε σχέση με το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Γίνεται επίσης αναφορά στους τρόπους με το οποίο το διαδίκτυο επηρεάζει το εξαγωγικό μάρκετινγκ και τη διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων ενός αγοραστή. Επιπλέον, έχει βασικό σκοπό να διαπιστωθούν οι απόψεις των εξαγωγέων και των κατόχων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την λειτουργία αυτής της μεθόδου και κατά πόσο η χρήση αυτής επηρεάζει τις αγορές τους. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθούν οι απόψεις των εξαγωγέων σχετικά με τη συμβολή του εξαγωγικού μάρκετινγκ με τη χρήση του διαδικτύου στις πωλήσεις τους και πόσο η προβολή των επιχειρήσεων και η προώθηση των προϊόντων τους, επηρεάζει τις αγορές τους. Για την πραγματοποίησή της δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τη χρήση των φορμών του Google Drive, βασισμένο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, το οποίο στάλθηκε στις επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν. Όσον αφορά τα κύρια ευρήματα της έρευνας, προκύπτει ότι οι περισσότερες από τις μισές και παραπάνω επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες και αυτές που δεν το χρησιμοποιούν τονίζουν ότι θα το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Η μεγαλύτερη συνεισφορά του διαδικτυακού μάρκετινγκ στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι η αύξηση της προβολής στην αγορά και η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. Τέλος, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ψηφιακό μάρκετινγκ έχουν ως βασικά κίνητρα, την αύξηση των κερδών και των πωλήσεων, την προσέλκυση νέων πελατών ή και την αύξηση της αναγνωσιμότητας. el
dc.description.abstract This particular thesis was conducted primarily to investigate whether Greek SMEs use export marketing and the internet to promote their products. Firstly, the first chapter attempts to present the concept of Marketing in a concise, comprehensible and simple way as well as its various forms. The concept of exports is then analyzed, followed by the presentation of their main methods. Finally, there are advantages and disadvantages of export activities and the theoretical level of export significance is analyzed. The second chapter analyzes the concept of small and medium-sized enterprises. Moreover, reference is made to the importance and role of small and medium-sized enterprises in the Greek economy. We will also look more closely at the mix of the marketing mix (4p) as well as the analysis of the pros and cons of small and medium-sized businesses. Additionally, the third chapter analyzes the definition of Internet marketing and its evolution as well as its advantages, as it is now a new strategic approach of businesses which has undoubtedly changed a lot in relation to traditional marketing. Reference is also made to the ways in which the internet affects a buyer's export marketing and consumer decision-making process. In addition, it aims to ascertain the views of exporters and holders of small and medium-sized enterprises on the operation of this method and whether its use affects their markets. Finally, the fourth and final chapter presents the results of the sample survey conducted to explore the views of exporters on the contribution of export marketing to the use of the internet in their sales and how much the visibility of businesses and the promotion of their products, affect their markets. An electronic questionnaire was created to use it using Google Drive forms, based on existing bibliography, which was sent to businesses via e-mail. Data collected, coded and analyzed. As far as the main findings of the survey are concerned, it appears that most of the half of companies use the internet in their export activities and those who do not use it emphasize that they will use it in the future. The biggest contribution of online marketing to Greek export companies is to increase market visibility and improve the image of the business. Finally, businesses using digital marketing have as their main motivations to increase profits and sales, attract new customers, or increase readability. en
dc.format.extent 118 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 658.848 el
dc.title Το εξαγωγικό Μάρκετινγκ και η χρήση του Διαδικτύου στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διαδίκτυο el
dc.subject.keyword Εξαγωγικό μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Μικρομεσαίες επιχειρήσεις el
dc.subject.keyword Στρατηγικές μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Internet el
dc.subject.keyword Export marketing el
dc.subject.keyword SMBs el
dc.subject.keyword Marketing strategies el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές