Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Ελευθερίδου, Αλεξάνδρα
dc.date.accessioned 2019-01-16T11:14:21Z
dc.date.available 2019-01-16T11:14:21Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3799
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και έχει σκοπό τη μελέτη μάρκετινγκ του ξενοδοχείου "Klelia", που βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη στο θεωρητικό και στο πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος, παρουσιάζονται γενικά στοιχεία του μάρκετινγκ και του ξενοδοχειακού κλάδου. Μελετάται, η σημαντικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το μίγμα μάρκετινγκ σε ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν το ξενοδοχείο "Klelia". Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης (Case Study) και αντλήθηκαν στοιχεία από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Η άντληση των πρωτογενών στοιχείων έγινε μέσω προσωπικής συνέντευξης με το Δημήτριο Νάκη, Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου. Τα δευτερογενή στοιχεία προέκυψαν κυρίως από την διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν αποδεικνύουν πως με την ορθή μελέτη και χρήση του μάρκετινγκ, το ξενοδοχείο "Klelia" έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και προσπαθεί, συνεχώς, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών, πράγμα που την καθιστά ικανή να παραμείνει ως μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις της περιοχής. el
dc.description.abstract The following thesis focuses on hotel businesses which constitute the foundation of Greek economy and aims at studying the marketing strategy of ‘’Klelia’’ hotel which is located in Zante. This paper is divided into two parts, a theoretical and a practical one. In the theoretical part we can witness various data that are linked with marketing and the hotel industry in general. What is more, the significance of strategic programming as well as the way that mix marketing is implemented in the hotel business are closely studied. In the practical part, we can find the findings of the research concerning ‘’Klelia’’ hotel. The case study method was used for this research and data have been extracted from primary and secondary sources. The extract of primary data was made through a personal interview with the CEO of the hotel, Mr Dimitrios Nakis. The secondary data was obtained mainly through the hotel’s web page. The findings of the research prove that with the correct study and use of marketing strategies, ‘’Klelia’’ hotel has managed to achieve its goals and that it also constantly tries to meet the expectations of its clients, something that makes the hotel capable of remaining one of the most well-known and successful businesses of the area. en
dc.format.extent 54 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ::ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ -- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Ξενοδοχείο "Klelia" el
dc.subject.keyword ‘’Klelia’’ hotel el
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Στρατηγική μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Τουριστικές επιχειρήσεις el
dc.subject.keyword Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές