Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/2015 (Α΄47), των κριτηρίων επιλογής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)