Χρηματοοικονομική κρίση και η επίδρασή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αθανασίου, Δημήτριος
dc.contributor.author Κονόμα, Χριστίνα
dc.contributor.author Μουζλάνοβα, Βικτώρια
dc.date.accessioned 2015-03-02T16:29:49Z
dc.date.available 2015-03-02T16:29:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/239
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία έχει σαν κύριο στόχο να σκιαγραφήσει τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού προηγούνται της τελικής ανάλυσης η έννοια της χρηματοοικονομικής κρίσης, των αιτιών της, των συνεπειών της και των προηγούμενων σχετικών εμπειριών της παγκόσμιας οικονομίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία σχετικά με την οικονομική κρίση γενικά. Γίνεται συνοπτική αναφορά στα αίτια και τις επιπτώσεις, καθώς επίσης και στην καταναλωτική συμπεριφορά στη διάρκεια μιας κρίσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε χρηματοοικονομικές κρίσεις προηγούμενων χρόνων και το πώς κατέφθασαν στη χώρα μας. Στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία, τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης και ένα μεγάλο ποσοστό δεν καταφέρνει τελικά να ανταπεξέλθει. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται τα προβλήματα τους και η προοπτική αντοχής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα χρήσης για τα έτη 2009-2013 για διάφορους κλάδου δραστηριοποίησης. Παρατηρούμε τις διάφορες αυξομειώσεις των κερδών/ζημιών ανά κλάδο. Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου (σε έντυπη μορφή), αποτυπώνεται η γνώμη εξήντα ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τη σχέση τους με το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα, αλλά ακόμη και το ποιον θεωρούν υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση. Τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στο έκτο κεφάλαιο, εμφανίζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. el
dc.description.abstract This work has as main objective to outline the impact of the financial crisis on SMEs. To fulfil this purpose prior to final analysis the concept of financial crisis, the Applicant, its consequences and previous relevant experience of the global economy. The first chapter sets the theoretical background of the economic crisis in general. It is a concise reference to the causes and effects , as well as in consumer behaviour during a crisis. The second chapter refers to financial crises past years and how they arrived in our country . In the third chapter we see small businesses face great difficulty with the effects of the financial crisis and a large percentage fails to meet them. It analyzes the characteristics of small and medium enterprises, environment operating problems and the prospect of their strength . The fourth chapter analyzes the income statement for the years 2009-2013 for various sectors of activity. Observe the various fluctuations of profits / losses per sector. In the fifth chapter, the method of the questionnaire ( in paper form) , reflected the opinion sixty small business owners a series of questions , such as the difficulties they face, their relationship with the financial system in Greece , but even whom feel responsible for this situation. Finally, the conclusions of the research presented in the sixth chapter, show great interest en
dc.format.extent 87 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ el
dc.subject ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ el
dc.subject.ddc 338.542 el
dc.title Χρηματοοικονομική κρίση και η επίδρασή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές