Μάρκετινγκ και στρατηγική επιχειρήσεων: η περίπτωση της Mediterranean Shipping Company

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσουρέλα, Μαρία
dc.contributor.author Ζιώγας, Αναστάσιος
dc.date.accessioned 2015-09-09T07:05:49Z
dc.date.available 2015-09-09T07:05:49Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1786
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να πραγματευτεί και να αναλύσει το ναυτιλιακό μάρκετινγκ και τη σπουδαιότητα της στρατηγικής, και στις ναυτιλιακές, αλλά και γενικότερα σε όλες τις επιχειρήσεις, και στη συνέχεια να εξετάσει συγκεκριμένα τη περίπτωση της Mediterranean Shipping Company. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη γενικότερη επιστήμη του μάρκετινγκ και αναλύονται σημαντικά κομμάτια του όπως τα βασικά χαρακτηριστικά του, η χρησιμότητα του και το περιβάλλον του συστήματος μάρκετινγκ. Ακόμα, γίνεται περιγραφή των στοιχείων και των σταδίων του επιχειρηματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνει το σύστημα μάρκετινγκ. Στη συνέχεια της εργασίας, αντικείμενο μελέτης γίνεται η στρατηγική των επιχειρήσεων, όπου τονίζεται η σημαντικότητά της και τι προσφέρει σε μια επιχείρηση που εφαρμόζει σωστά τη κατάλληλη στρατηγική. Επίσης, γίνεται ανάλυση του στρατηγικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης και περιγράφονται διάφορες στρατηγικές που θα μπορούσε να υιοθετήσει ανάλογα με τους στόχους της και την εκάστοτε περίπτωση. Έπειτα, η εργασία εστιάζεται στο ναυτιλιακό μάρκετινγκ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αναπτύσσεται η διαδικασία εφαρμογής ενός προγράμματος ναυτιλιακού μάρκετινγκ και δίνονται περαιτέρω στοιχεία για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τις στρατηγικές που δύναται να ακολουθήσει. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξετάζεται ενδελεχώς η Mediterranean Shipping Company και δίνονται σημαντικά στοιχεία για την ίδια και τις δραστηριότητές της. Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση SWOT για την MSC και τις δύο κύριες ανταγωνίστριές της στη παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά και εξάγονται συμπεράσματα για τη τωρινή τους κατάσταση και τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν στο μέλλον, μέσω των συγκρίσεων της ανάλυσης SWOT της κάθε εταιρίας. el
dc.description.abstract This thesis aims to address and analyze shipping/maritime marketing and the importance of strategy, both in the shipping businesses, and to all businesses in general. And finally then examine, in particular, the case of Mediterranean Shipping Company. Firstly, the thesis deals with the general science of marketing and its important segments, such as the basic features of its utility and the marketing system, which are analyzed. Moreover, there is a description of the aspects and stages of business orientation that the marketing system includes. In the second part of the thesis, the subject of study becomes business strategy, as the importance of which is thoroughly stressed, just like the positive effects it has on a business that applies the appropriate strategy properly. Also, the strategic environment of an enterprise and various strategies that could be adopted by it, depending on its goals and every separate situation, are analyzed. After that, the thesis is focuses in the marketing in the shipping industry and the particular characteristics of maritime businesses and services. It develops the process of implementing a maritime marketing program, and provides further information about the shipping companies and the strategies they may follow. In the fourth chapter, Mediterranean Shipping Company is thoroughly examined and significant information is given about itself and its business activities. Finally, a SWOT analysis for MSC and her two main competitors in the global shipping industry is carried out and conclusions are drawn on their current situation and the routes they might follow in the future. en
dc.format.extent 88 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Μάρκετινγκ και στρατηγική επιχειρήσεων: η περίπτωση της Mediterranean Shipping Company el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Στρατηγική επιχειρήσεων el
dc.subject.keyword Ναυτιλιακό μάρκετινγκ el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές