Δημιουργία βάσης δεδομένων για κτίρια σε δομή Unimarc

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τοράκη, Κατερίνα
dc.contributor.author Χατζηνικολάου, Φραντζέσκα
dc.contributor.author Βουγιουκλής, Γιώργος
dc.contributor.author Κούτρας, Γιώργος
dc.date.accessioned 2015-07-17T07:18:53Z
dc.date.available 2015-07-17T07:18:53Z
dc.date.issued 2003-11-12
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1645
dc.description.abstract Η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ, στo πλαίσιo δημιουργίας ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων, αποφάσισε να αξιοποιήσει τα δεδομένα που είχε σχετικά με διάφορα ιστορικά και άλλα ενδιαφέροντα κτίρια. Σε πρώτη φάση, καταγράφονται τα κτίρια της Αττικής μόνο. Τα στοιχεία των κτιρίων και ένα μέρος των φωτογραφιών προέρχονται από βιβλία και περιοδικά που διαθέτει η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. Στη συνέχεια, για κάθε εγγραφή κτιρίου συσχετίζονται όλες οι μελέτες και τα άρθρα που αφορούν το εν λόγω κτίριο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Βάση Δεδομένων προέκυψαν μετά από μελέτη αντίστοιχων Βάσεων του εξωτερικού, είτε προσβάσιμες από το διαδίκτυο είτε από βιβλιογραφικές αναφορές. Για κάθε κτίριο, καταγράφεται η ονομασία του, οι δημιουργοί (αρχιτέκτονες και άλλοι), ο αρχιτεκτονικός ρυθμός, τα υλικά κατασκευής, ο δήμος, η συνοικία και η ακριβής διεύθυνση και θεματικοί όροι. Επίσης υπάρχουν εκτεταμένες σημειώσεις αρχιτεκτονικού και ιστορικού περιεχομένου. Η δομή της εγγραφής είναι σε UNIMARC. Έγινε προσπάθεια αντιστοίχισης των παραπάνω πληροφοριών που περιγράφουν ένα κτίριο με τα αντίστοιχα πεδία του UNIMARC ή με τα πλέον «συγγενή», εάν δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση. Τελικά, για όλες τις πληροφορίες βρέθηκε αντίστοιχο πεδίο και δεν χρησιμοποιήθηκαν τοπικά πεδία 9ΧΧ. Για τη δημιουργία της Βάσης Κτιρίων, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, ADVANCE ver. 6.7.15 της Geac. Δημιουργήθηκε μία αυτόνομη Βάση αποκλειστικά για τα κτίρια. Έγιναν ειδικές τροποποιήσεις στα ευρετήρια και αντιστοίχηση αυτών με ευρετήρια του Z39.50. Το σύστημα διεπαφής τροποποιήθηκε επίσης, ώστε σε κάθε εγγραφή, να εμφανίζονται απ’ ευθείας οι εικόνες των κτιρίων ως μικρά εικονίδια (thumbnails) και όχι ως υπερσυνδέσεις επάνω στο πεδίο 856. Μαζί με τα εικονίδια, εμφανίζεται και η αντίστοιχη λεζάντα (υποπεδίο z). Μια σημαντική τροποποίηση των ευρετηρίων αφορούσε τον ευρετηριασμό της λεζάντας, η οποία τώρα είναι αναζητήσιμη. Η Βάση Δεδομένων των Κτιρίων είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο μέσω Z39.50 client, είτε στις ιστοσελίδες της διεύθυνσης http://opac.tee.gr. el
dc.description.abstract The Documentation and Information Unit of the Technical Chamber of Greece (TEE), decided to create a digital library by using the data and information included in its collections, concerning the various historical and other interesting buildings, starting from the region of Attiki. The data and part of photographs on buildings recorded in the database are taken from the TEE library books and periodical collections. In each building record, all relevant references (from books, reports, articles etc.) are cited. The structure of the database is similar to other international databases, either accessible through the Internet or found in bibliography. For each building, the data elements stored are its name, the creators (architects and others), the architectural style, the building materials, the geographic region and exact address and subject terms. There are also included comments of architectural and historiacl interest. The record structure is based on Unimarc. All above information which describe a building correspond to Unimarc fields, either to exactly equivalent, or to the most “relative”, if there is not a full equivalence. Existing Unimarc fields were used for all information, so that no local fields 9XX had to be developed. The TEE library program ADVANCE ver. 6.7.15 of Geac was used for the implementtaion of the digital library. A separate buildings database was created and specific modifications on indexes as well as equivalent relations to Z39.50 indexes were implemented. The interface was also modified, so that in each record, the pictures of the buildings are presented as thumbnails, and not as links on field 856. The legend corresponding to each picture (subfield z) is also presented, which is also a searchable data element, making one more significant modification on the indexes. The database is accessible on the Internet, either through a Z39.50 client or on the website http://opac.tee.gr. en
dc.format.extent 9 el
dc.language.iso el el
dc.title Δημιουργία βάσης δεδομένων για κτίρια σε δομή Unimarc el
dc.type Πρακτικά συνεδρίων el
dc.conference.information Σέρρες, Νοέμβριος 12-14, 2003 el
dc.conference.name Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα όρια: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών el
dc.conference.publisher Τ.Ε.Ι. Σερρών, Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης el
dc.subject.keyword Βάσεις Δεδομένων el
dc.subject.keyword Unimarc el
dc.subject.keyword Τεκμηρίωση el
dc.subject.keyword Κτίρια el
dc.subject.keyword Πληροφοριακά Συστήματα el
dc.subject.keyword Τεχνική Πληροφόρηση el
dc.subject.keyword Databases el
dc.subject.keyword Unimarc el
dc.subject.keyword Documentation el
dc.subject.keyword Buildings el
dc.subject.keyword Information Systems el
dc.subject.keyword Technical Information el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record