Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στις οικονομικές καταστάσεις ελληνικών εισηγμένων εταιρειών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και η επίδραση του μεγέθους της εταιρείας ορκωτών λογιστών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παζάρσκης, Μιχαήλ
dc.contributor.author Τσακίρης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2015-03-23T14:58:05Z
dc.date.available 2015-03-23T14:58:05Z
dc.date.issued 2013-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/510
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract In 2002, developments in the global markets during the past decades have highlighted the need for common accounting standards among companies globally so as the financial statements to be comparable. From 2005 onwards the Greek Companies listed on the Athens Stock Exchange were obliged to adopt international accounting standards, which was an accounting “revolution” of the 21st century, given the difference in philosophy between the Greek GAAP and the International Accounting Standards-IAS (next, IFRS). This study evaluates the implementation of IFRS on the financial statements of Greek listed companies of high and medium capitalization, which are companies that are included in the FTSE 20 and FTSE 40 indexes of the Athens Stock Exchage-ASE, respectively. Also, for these firms is examined the effect of the size of the auditor company. The research was conducted using thirteen ratios. According to the ratios of the research, the final conclusion drawn is that only few of the ratios have changed significantly. en
dc.description.abstract Το 2002, οι εξελίξεις στις αγορές τις τελευταίες δεκαετίες είχαν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης κοινών λογιστικών προτύπων μεταξύ των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε οι οικονομικές καταστάσεις που απεικονίζονται να είναι συγκρίσιμες. Από το 2005 και εφεξής, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) αποτέλεσε μια λογιστική “επανάσταση” του 21ου αιώνα, με δεδομένη τη διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και Δ.Λ.Π. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την αξιολόγηση της εφαρμογής των Δ.Λ.Π στις οικονομικές καταστάσεις Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που είναι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στους FTSE 20 και FTSE 40 δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), αντίστοιχα. Επίσης, για αυτές τις εταιρείες εξετάζεται η επίδραση του μεγέθους της εταιρείας ορκωτών λογιστών. Η ερευνά γίνεται με τη χρήση δεκατριών αριθμοδεικτών. Σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες της έρευνας το τελικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως ελάχιστοι από τους αριθμοδείκτες μεταβλήθηκαν στατιστικά σημαντικά. el
dc.format.extent 51 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -- ΠΡΟΤΥΠΑ el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject.ddc 657.0285 el
dc.title Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στις οικονομικές καταστάσεις ελληνικών εισηγμένων εταιρειών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και η επίδραση του μεγέθους της εταιρείας ορκωτών λογιστών el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Αξιολόγηση el
dc.subject.keyword Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) el
dc.subject.keyword Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) el
dc.subject.keyword Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) el
dc.subject.keyword Οικονομικές καταστάσεις el
dc.subject.keyword Εταιρείες el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές