Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στις οικονομικές καταστάσεις ελληνικών εισηγμένων εταιρειών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και η επίδραση του μεγέθους της εταιρείας ορκωτών λογιστών

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές